1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen FeetCare by Nicole en een cliënt waarop FeetCare by Nicole deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

  1. Inspanningen FeetCare by Nicole

FeetCare by Nicole zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. FeetCare by Nicole zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan FeetCare by Nicole melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag FeetCare by Nicole het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. FeetCare by Nicole moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

  1. Betaling

Alle gemelde prijzen zijn inclusief btw. FeetCare by Nicole vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.